×
GALICYA TRAIL
facebook ico

Edycja 2023

1) Opis.

Galicya Trail (GT) ma charakter indywidualnego biegu terenowego po nawierzchniach polnoleśnych.

2) Cel imprezy.
 • Promocja terenów atrakcyjnych krajobrazowo na terenie województwa podkarpackiego jako miejsc alternatywnych dla uprawiania sportu na terenach miejskich.
 • Propagowanie biegania jako najłatwiej dostępnej formy aktywności fizycznej jako alternatywy siedzącego trybu życia.
 • Promocja walorów turystycznych okolic miasta Jarosławia i gminy Pawłosiów jako miejsc przyjaznych dla ludzi aktywnych.
 • Promocja terenów leśnych Nadleśnictwa Kańczuga jako idealnego miejsca do rekreacji.
 • Integracja i aktywizacja lokalnego środowiska biegaczy.
3) Organizator.

Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa Sokół
Zespół w składzie:

 • Jacek Maślanka - Dyrektor Biegu (tel. 604 092 749)
 • Marcin Wołosz - Koordynator Biegu (tel. 793 389 839)
4) Partnerzy.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Urząd Miasta Jarosław
 • Urząd Gminy Pawłosiów
 • Nadleśnictwo Kańczuga
5) Termin i miejsce biegu.
6) Trasa i dystans.
 • Trasa biegu prowadzi drogami polnymi i ścieżkami leśnymi (95%) oraz drogami asfaltowymi (5%)
 • Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu za pomocą taśm oraz strzałek kierunkowych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zmiany kierunku biegu;
 • Dystans: 24 km +
 • Przewyższenia: +/- 450 m;
 • Limit czasu: 4 godziny;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu lub zmiany powyższych parametrów trasy ze względu na zalecenia instytucji publicznych lub bezpieczeństwo uczestników, a także działania siły wyższej uniemożliwiającej lub w sposób nadmierny utrudniającej odbycie Zawodów na zaplanowanej trasie. Jednocześnie organizator dołoży wszelkich starań, by zmiany te zminimalizować.
7) Zgłoszenia.
 • Zgłoszeń można dokonywać od 07.03.2023 do 15.06.2023 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: http://www.pomiar-czasu.pl/ po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu biegu w biurze zawodów (pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń);
 • Organizator ustala limit zgłoszeń: 150 zawodników.
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową;
 • Obecność zawodnika na liście bez opłaconego wpisowego nie daje gwarancji udziału w zawodach.
 • Lista zgłoszonych Zawodników, wraz z informacją o wpłacie, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco na stronie zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu zawodników bez podania przyczyny;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
8) Opłaty.


100 zł - przy wpłacie na konto do dnia 30.04.2023r
120 zł - przy wpłacie na konto do dnia 31.05.2023r
140 zł - przy wpłacie na konto do dnia 15.06.2023r

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Jarosławska Grupa Biegowa Sokół
ul. Poniatowskiego 61/22; 37-500 Jarosław
Bank: Santander Bank Polska S.A.

Nr konta: 33 1090 2590 0000 0001 4186 5007

Tytułem:
Darowizna na cele statutowe … (imię i nazwisko)
 

 • Opłaty należy dokonać w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, po tym terminie nieopłacone zgłoszenia będą usuwane z listy startowej,
 • Opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc;
 • Do dnia 13.06.2023 istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika po wcześniejszym kontakcie mailowym (z adresu użytego w rejestracji) z organizatorem;
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi,
 • W przypadku decyzji Rady Ministrów o odwołaniu imprez biegowych w całej Polsce:

- opłata zostaje przeksięgowana na kolejną datę zawodów,
- opłatę można przepisać na dowolny bieg organizowany przez Stowarzyszenie Jarosławska

 • Grupa Biegowa Sokół,

- opłatę będzie można przepisać na innego zawodnika,

 • W przypadku odwołania zawodów z winy organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego.
9) Świadczenia organizatora.
 • Elektroniczny pomiar czasu oraz obsługa trasy.
 • Numer startowy z chipem.
 • Napoje i wyżywienie na trasie biegu.
 • Posiłek regeneracyjny po zawodach.
 • Gadżet sportowy.
 • Zabezpieczenie medyczne.
 • nne świadczenia w miarę możliwości organizatora.
10) Klasyfikacja i nagrody.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
 • Podczas Galicya Trail prowadzone będą klasyfikacje:

✓ Generalna (3 pierwsze miejsca wśród Kobiet i Mężczyzn),
✓ Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
✓ Kategorie wiekowe Kobiet i Mężczyzn (miejsca I-III):

 • K, M-18 18-29 lat,
 • K, M-30 30-39 lat,
 • K, M-40 40-49 lat,
 • K, M-50 50-59 lat,
 • K, M-60 + 60 lat

✓ Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki.
✓ Najszybszy mieszkaniec/mieszkanka Miasta i Gminy Jarosław

 • Zwycięzcy w kategoriach OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.
 • Nagrody nie dublują się.
 • Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
11) Biuro zawodów.
 • Biuro będzie zlokalizowane na świeżym powietrzu na terenie firmy Fresh Box Sp. z o.o.

(Pawłosiów 431A, 37-500 Jarosław; współrzędne: 50.01088516010662, 22.652217098119934);

 • Biuro będzie czynne:

- w piątek 16 czerwca, w godzinach: 18:00 – 20:00
- w sobotę 17 czerwca, w godzinach: 06:30 – 08:30
osoby z Jarosławia i okolic zachęcamy do odbioru pakietów startowych w sobotę,

 • na terenie firmy Fresh Box Sp. z o.o. udostępniony zostanie parking dla uczestników biegu.
12) Depozyt / szatnie / sanitariaty.
 • Węzeł sanitarny zlokalizowany będzie na świeżym powietrzu w postaci przenośnych toalet.
13) Punkty odżywcze i pomiar czasu.
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i powinien przymocować go do buta startowego. Na starcie i mecie znajdować się będą maty pomiarowe, które odnotowują pojawienie się zawodnika.
 • Na trasie mogą zostać wyznaczone dodatkowe punkty kontrolne w których sędziowie będą spisywali numery startowe zawodników.
 • Pominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało karą czasową lub dyskwalifikacją (decyzja należy do Dyrektora biegu).
 • Na trasie rozstawione będą 4 punkty odżywcze.
 • Na punktach odżywczych Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych.
 • Szczegółowa rozpiska punktów odżywczych zostanie podana nie później niż na 2 tygodnie przed zawodami.
14) Wyposażenie obowiązkowe.
 • W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które może być weryfikowane podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować karą czasową;
 • Numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • Pojemnik/kubek lub bidony na wodę o pojemności min. 0,5 litra;
 • Odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych.
 • Działający telefon komórkowy z numerem alarmowym do Organizatora.
 • Organizator rekomenduje wgranie udostępnionego śladu trasy do telefonu lub zegarka.
17) Bezpieczeństwo.
 • W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
 • Część trasy zawodów prowadzi w trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością oczekiwania.
 • Zawodnik, który wycofa się w trakcie rywalizacji powinien, w miarę możliwości, zrobić to w jednym z punktów odżywczych, informując o tym fakcie obsługę. W przypadku braku takiej możliwości niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie startowym jako telefon alarmowy. Nie licząc sytuacji wymagających interwencji medycznej.
 • Organizator nie zapewnia transportu do bazy dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja.
18) Ochrona wizerunku i danych osobowych.
 • Dane osobowe uczestników biegu Galicya Trail będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
 • Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
19) Postanowienia końcowe.
 • Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 • Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 • W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje zawodnikowi zwrot wpisowego.
 • Rezygnacja w czasie biegu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
 • Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia protestów dotyczących przebiegu rywalizacji do 24 godzin od zakończenia limitu czasu. Protest złożony musi być na piśmie lub drogą mailową. Warunkiem skuteczności wniesienia protestu jest wpłata wadium w wysokości 100zł na konto Organizatora. W przypadku oczywistej bezzasadności protestu, nie będzie on rozpatrzony, wadium nie zostanie zwrócone, a jego kwota zostanie przeznaczona na cele dobroczynne. Osoba składająca protest wyraża zgodę na upublicznienie jego treści oraz swoich danych w postaci imienia i nazwiska. Postępowanie w tej sprawie Organizator rozpoczyna w związku ze skutecznie wniesionym protestem lub z własnej inicjatywy. O wymiarze kary decyduje Dyrektor Biegu lub osoba przez niego upoważniona, na podstawie wszystkich znanych okoliczności dotyczących naruszenia Regulaminu. Decyzja dotycząca ukarania zawodnika z chwilą jej ogłoszenia jest ostateczna, nie przysługuje odwołanie.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie Organizatora Biegu
Do góry
GALICYA TRAIL
KONTAKT Z NAMI:
Jacek Maślanka – Dyrektor Biegu

GALICYA TRAIL +48 604 092 749
Marcin Wołosz – Koordynator Biegu
GALICYA TRAIL +48 793 389 839
GALICYA TRAIL kontakt@jgbsokol.pl
NR KONTA:
Santander Bank Polska S.A.

33 1090 2590 0000 0001 4186 5007

MIEJSCE ZAWODÓW:
GALICYA TRAIL Pawłosiów 431A, 37-500 Jarosław
GALICYA TRAIL

STARTUJEMY ZA:

 

logo Script logo